Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Ιστορικό - Δομή


Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ιδρύθηκε το 1926. Το θεσμικό του πλαίσιο καθορίζεται από το Π.Δ. της 27-11/14-12-1926, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 1486/84. Σύμφωνα με αυτό, το Τ.Ε.Ε. έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με τις ειδικότητες των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίηση τους για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και Επαγγελματική και Επιστημονική Ένωση όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών στην Ελλάδα. Στα πλαίσια του ρόλου του, εκτός των άλλων:

Η εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. είναι κατά νόμο αναγκαία προϋπόθεση για κάθε μηχανικό, προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα στη χώρα. Περιλαμβάνει σήμερα περίπου 80.000 μέλη και διοικείται από 15μελές συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε 3 χρόνια με καθολική ψηφοφορία.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει έδρα την Αθήνα και Περιφερειακή διάρθρωση. Είναι οργανωμένο σε 16 Περιφερειακά Τμήματα, τα οποία έχουν ιδρυθεί με κριτήριο τις γεωγραφικές συνθήκες, τη διοικητική διαίρεση και την κατανομή του τεχνικού δυναμικού της χώρας. Η Περιφερειακή διάρθρωση του Τ.Ε.Ε., συμπληρώνεται με τη λειτουργία 38 Νομαρχιακών Επιτροπών, οι οποίες έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν στους Νομούς που δεν εδρεύει το Τ.Ε.Ε. ή Περιφερειακό Τμήμα του.

Τα κεντρικά όργανα του Τ.Ε.Ε. είναι η Αντιπροσωπεία, η Διοικούσα Επιτροπή, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων ενώ τα Περιφερειακά όργανα είναι η Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος, η Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος και οι Νομαρχιακές Επιτροπές.

Αντιπροσωπεία

Η Αντιπροσωπεία είναι το ανώτατο όργανο του Τ.Ε.Ε., με αρμοδιότητες την εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής, τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων στις οποίες κινούνται τα όργανα του Τ.Ε.Ε., τον έλεγχο του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού της επιστημονικής και λοιπής δραστηριότητας του Τ.Ε.Ε. και του ετήσιου προϋπολογισμού και οικονομικού απολογισμού. Επίσης εγκρίνει τις Μόνιμες Επιτροπές και το περιεχόμενό τους.

Διοικούσα Επιτροπή

Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτατο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Τ.Ε.Ε. για την υλοποίηση της πολιτικής του. Αποτελείται από το Προεδρείο (Πρόεδρο, Α’ και Β’ Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα) και 10 μέλη, που όλοι εκλέγονται από την Αντιπροσωπεία.

Επιστημονικές Επιτροπές

Στο Τεχνικό Επιμελητήριο λειτουργούν επίσης οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας. Οι Επιτροπές αυτές:

Στο Τ.Ε.Ε. υπάρχουν επίσης όργανα για τη άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου στα μέλη του που είναι τα πρωτοβάθμια και το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Ανάλογη οργάνωση με αυτήν του κεντρικού επιμελητηρίου υπάρχει και στα Περιφερειακά Τμήματα. Η Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος είναι το ανώτατο όργανο για το Περιφερειακό Τμήμα με ανάλογες αρμοδιότητες, όπως επίσης και η Διοικούσα Επιτροπή το ανώτατο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο για την υλοποίηση της πολιτικής του, σε τοπικό επίπεδο.


Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης, με έδρα τα Χανιά, ιδρύθηκε το 1950, αρχικά ως «Τ.Ε.Ε. - Τμήμα Κρήτης» που αργότερα χωρίσθηκε σε Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης. Στην δικαιοδοσία του βρίσκονται οι νομοί Χανίων και Ρεθύμνου. Μέλη του είναι όλοι οι διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων (περίπου 1300, 900 στα Χανιά και οι υπόλοιποι στο Ρέθυμνο) που ασκούν το επάγγελμα τους στους δυο Νομούς. Τα γραφεία του βρίσκονται στην οδό Νεάρχου 23 στα Χανιά και στεγάζονται σε ιδιόκτητο, αναπαλαιωμένο, νεοκλασικό κτίριο.

Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ. αποτελεί την έκφραση του Τ.Ε.Ε. στην Δυτική Κρήτη και στα πλαίσια του ρόλου αυτού προσπαθεί: