Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Ομάδες Εργασίας


Οι Ομάδες Εργασίας δημιουργούνται μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με σκοπό να μελετήσουν ειδικά ζητήματα αρμοδιότητας του Τ.Ε.Ε. και επιβλέπονται από τις αντίστοιχες Μόνιμες Επιτροπές ή Επιστημονικές Επιτροπές του Τμήματος.

Στην τρέχουσα ενότητα θα παρουσιάζονται οι Ομάδες Εργασίας που συγκροτούνται από το ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Κρήτης.