Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου


Σε κάθε νομό - εκτός από τους νομούς, όπου εδρεύει το Τ.Ε.Ε. ή Περιφερειακό του Τμήμα - λειτουργεί Νομαρχιακή Επιτροπή Τ.Ε.Ε.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή αποτελείται από τρία εκλεγμένα μέλη. Η εκλογή τους γίνεται από την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος και από μέλη Τμήματος, που έχουν είτε κατοικία είτε επαγγελματική εγκατάσταση στον ίδιο νομό. Στους υπόλοιπους νομούς η εκλογή γίνεται από την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε., από μέλη του Τ.Ε.Ε., τα οποία έχουν είτε κατοικία είτε επαγγελματική εγκατάσταση στον ίδιο νομό.

Τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Ρεθύμνου είναι:


Πρόεδρος: Μαγιάφας Αναστάσιος Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Αντιπρόεδρος: Δαράκης Δημήτριος Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Γραμματέας: Πριναράκης Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός
Μέλη: Φανουργάκης Γεώργιος Τοπογράφος Μηχανικός
Νίνος Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός